VEDTÆGTER FOR:  Svogerslev Lokalråd                     

Hent som PDF: VEDTÆGTER FOR SLR – nye 2018.10.30 FINAL

 Formål

1.1 Svogerslev Lokalråd (herefter kaldet Lokalrådet) virker til fremme for Svogerslev som lokalsamfund, således at det til hver en tid er et godt samfund at bo og leve i for alle aldersgrupper.

1.2 Lokalrådet virker til styrkelse af beboernes fællesskab og samhørighed, som dette kommer til udtryk gennem foreninger, institutioner, selskaber og virksomheder tilknyttet lokalsamfundet.

1.3 Lokalrådet tilstræber at formidle lokalsamfundets medindflydelse på udefra (Roskilde Kommune, Region Sjælland) kommende forslag eller afgørelser, som særligt vil berøre Svogerslev som lokalsamfund.

1.4 Lokalrådet er partipolitisk neutralt.

 1. Opgaver

2.1 Lokalrådet søger at opsamle lokalsamfundets og de lokale foreninger og institutioners ønsker til offentlige myndigheder om forhold i lokalsamfundet. Lokalrådet formidler, at disse ønsker når frem til rette myndighed og så vidt muligt drøftes med myndigheden. Hvor det ønskes, yder Lokalrådet medlemmerne formidlingsbistand og forhandlingsbistand over for myndighederne i spørgsmål, som Lokalrådet kan støtte.

2.2 Lokalrådet tilstræber god kontakt til byrådet (lokalpolitikerne) samt med forvaltningerne i Roskilde Kommune. Lokalrådet er inden for disse vedtægters rammer af de tilsluttede foreninger m.v. bemyndiget til at virke som kontaktled for lokalsamfundet til Roskilde Kommune og andre myndigheder i spørgsmål af rimelig bred og almen interesse for lokalsamfundet.

2.3 Lokalrådet v/formanden og i hans fravær næstformanden er talerør udadtil om lokalsamfundets fælles anliggender.

2.4 Lokalrådet kan afholde offentlige møder om anliggender, som berører lokalsamfundet. Til disse møder kan indbydes repræsentanter for byrådets politiske partier.

2.5 Lokalrådet bruger først og fremmest sin hjemmeside som kommunikationsmiddel og informationskilde om Lokalrådets virksomhed i forhold til medlemmerne samt offentligheden i øvrigt. Derudover evt. lokale blade m.v.

 1. Lokalrådets medlemmer

3.1 Enhver forening, institution og (erhvervs)virksomhed i øvrigt, som helt eller i hovedsagen er hjemmehørende i lokalsamfundet, kan være tilsluttet Lokalrådet.

3.2 Brugervalgte bestyrelser, råd eller lignende for offentlige institutioner i lokalsamfundet kan være tilsluttet med de begrænsninger i pligter og rettigheder i forhold til Lokalrådet som deres offentlige tilhørsforhold medfører.

3.3 Lokalrådet kan i øvrigt afgøre optagelsesønsker fra selskaber eller andre, som falder uden for ovennævnte medlemskreds.

 1. Generalforsamling

4.1 Lokalrådet ledes af en bestyrelse, der tilstræbes at består af 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, idet der vælges et lige antal i lige år og et ulige antal i ulige år. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar måned – første gang dog februar måned 2020 – og indvarsles mindst fire uger før på Lokalrådets hjemmeside. På generalforsamlingen vælges efter samme regler også to bestyrelsessuppleanter og to revisorer samt revisorsuppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, overtages det afgående bestyrelsesmedlems anciennitet.

4.2 Stemmeret på Lokalrådets generalforsamling(er) har Lokalrådets medlemmer (se pkt. 3.1) med hver 1 stemme. (Stemmeretten forudsætter betalt kontingent.) Valgbarhed forudsætter, at man er medlem af en af de tilsluttede medlemsforeninger eller institutioner m.fl. Der kan kun vælges et bestyrelsesmedlem fra hvert enkelt tilsluttet medlem.

4.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af februar – første gang dog februar 2020.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Her aflægges beretning og regnskab, som følger kalenderåret, i revideret stand.

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Endvidere fremlægges til orientering budget for den kommende periode.

Motiverede forslag til beslutning skal behandles, hvis de af en stemmeberettiget skriftligt er overdraget formanden for bestyrelsen mindst 3 uger før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer dog mindst seks uger før.

 

4.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Budget til orientering
 7. Valg af 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer

2 bestyrelsessuppleanter

2 revisorer samt revisorsuppleant(er)

 1. Eventuelt

4.5 Valg sker ved skriftlig afstemning, dersom der er foreslået flere, end der skal vælges.

 1. Ledelse

5.1 Til drøftelse af spørgsmål kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

5.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger på vegne af Lokalrådet ved almindeligt stemmeflertal. Beslutninger træffes i overensstemmelse med medlemmernes interesse. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.3 Bestyrelsen kan inddrage enkeltpersoner til særlige opgaver og kan nedsætte udvalg, også med medlemmer uden for sin egen kreds.

5.4 Tegning og hæftelse.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.

Formanden og ét bestyrelsesmedlem bemyndiges til hver for sig at underskrive på bankkonti samt at meddele prokura.

Udbetalinger over kr. 10.000 skal altid godkendes af formanden samt ét bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de på foreningen påhvilede forpligtigelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

 1. Økonomi

6.1 Lokalrådets virksomhed hviler økonomisk på kontingent fra de tilsluttede foreninger, institutioner m.fl., samt på eventuelle kommunale tilskud. Kontingentet fastsættes efter bestyrelsens indstilling hvert år på generalforsamlingen.

6.2 Kontingentet opkræves i april måned og dækker kalenderåret.

 1. Vedtægtsændringer. Lokalrådets ophævelse

7.1 Disse vedtægter kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når det er angivet i indkaldelsen, at dagsordenen indeholder et punkt om vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

7.2 Lokalrådet kan ophæves på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt det er anført i indkaldelsen. 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for forslaget om nedlæggelse, for at det kan vedtages.

7.3 I tilfælde af Lokalrådets ophævelse fordeles Lokalrådets eventuelle formue mellem de tilsluttede foreninger efter den opløsende generalforsamlings nærmere beslutning.

Således besluttet på Svogerslev Lokalråds generalforsamling den 30. oktober 2018.