Referat af ordinære generalforsamling afholdt tirsdag d. 30. oktober 2018 kl. 19.00 ved Svogerslev Boldklub’s lokaler på Tværengen 23.

 

I generalforsamlingen deltog:

Klaus Thomsen, KFUM spejderne

Niels Kragh Jensen, GF Engvangen

Per Sander, GF Eppedalen

Hans Hansen, GF Langengen

Lennart Petersen, GF Søtoften

Michael Højbjerg, GF Nordgården

Henrik W. Pedersen, Svogerslev Gymnastikforening

Birte Steen, Guldbjerg Galpestykket

Bolette Rørdam, Lynghøj

Hans Bo Hyldig, Svogerslev Nord

Tim Bang, Kildegården

Henriette Moesby, Søtoften

Søren Pedersen, GF-Hennebjerg

 

 

 1. Valg af dirigent og referent
  Søren Pedersen blev valgt som dirigent og Henrik W. Pedersen som referent.

 

 1. Bestyrelsens beretning
  Tim Bang fremlagde bestyrelsens beretning.
  Beretningen blev godkendt – og den lægges på hjemmesiden.

 

 1. Forlæggelse af regnskab
  Henrik W. Pedersen gennemgik det af bestyrelsen og revisorerne godkendte regnskab. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
 2. Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper

Bestyrelsen foreslog flg. ændringer til SLR’s vedtægter:

 • omlæggelse af regnskabsperioden til at følge kalenderåret
 • indføjelse af bestemmelse omkring hæftelse og tegning

Begge ændringer blev godkendt med enkelte justeringer. De opdaterede vedtægter lægges på hjemmesiden.

 1. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet forhøjes til 400 kr. pr. kalenderår – således at der ud fra de planlagte aktiviteter kan haves balance mellem indtægter og udgifter.

 

 1. Budget til orientering
  Henrik W. Pedersen gennemgik budgettet som blev godkendt uden bemærkninger.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (5 -7 medlemmer)

Hans-Bo Hyldig samt Henrik W. Pedersen blev genvalgt.

Erling Olsen ønskede ikke genvalg.

Michael Højbjerg blev indvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:

 • Henriette Moesby
 • Tim Bang
 • Hans Bo Hyldig
 • Henrik W. Pedersen
 • Michael Højbjerg

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

John Jacobsen blev genvalgt og Hans Hansen blev valgt.

Valg af 2 revisorer.

Birte Steen og Bolette Rørdam blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant.

Carsten Hogstad blev genvalgt.

 

 1. Eventuelt

Bent Jørgensen (V) og medlem af byrådet var inviteret for at informere om planer og ønsker for byudvikling af Svogerslev.

Hovedfokus koncentrerede omkring etablering af lægepraksis samt ældreboliger i Svogerslev – hvilket flugter med SLR’s ønsker.

Hertil kommer orientering omkring sikker overgang mv. fra Svogerslev til Lynghøjsøerne. Der arbejdes på tunnelløsningen fra Lynghøjskolen til søerne samt trafiksikring med en rundkørsel for enden af Stamvejen ved Lindenborgvej.

Aktiviteterne vil fortsat indgå i SLR’s aktiviteter fremadrettet – og der var blandt mødedeltagerne stor interesse herfor.

Herefter ophævedes generalforsamling kl. 21:00. 

 

Formandens årsberetning kan læses her:

SLR årsberetning 2018

Regnskab:

SLR årsregnskab 2017-18