Svogerslev Lokalråd

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den  9. november 2016 på Svogerslev Kro kl. 19.30

 

  1. Valg af dirigent Peter Stigaard Jensen valgtes
  1. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde beretningen (Vedhæftet).

  1. Forelæggelse af regnskab

Regnskabet godkendt (Vedhæftet)

  1. Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper

Ingen

  1. Fastsættelse af kontingent

200 kr.

  1. Budget til orientering

Taget til efterretning (Vedhæftet)

  1. Valg af 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer

Carsten Hogstad genvalgt. (Ingen andre på valg.)

2 bestyrelsessuppleanter

Hans Bo Hyldig nyvalg.

2 revisorer samt revisorsuppleant(er)

Uændret

  1. Eventuelt

Omfartsvej nord om Svogerslev debatteret – Orientering afholdelse i SLR’s regi af kriminalpræventivt foredrag v/roskilde politi efter nytår. Orientering udsendes til medlemsforeningerne.

 

Referant: Carsten Hogstad/Formand